اخبار و حوادث کوهنوردی

 


انبوه زباله در خانتنگری Khantengri Rabbish scandal


 رسوایی در یخچال شمالی خانتنگری توسط شرکت قراقستانی

اینجانب امسال مشاهده ریختن زباله های کمپ اصلی و زباله هایی که کوهنوردان از کمپ های بالا بزحمت به کمپ اصلی حمل میکردند و تحویل شرکت میدادند شدیم که پرسنل کمپ آنها تحویل گرفته و در قعر شکافها پرت می نمودند که این وضعیت صحنه خیلی دلخراشی بود که در جلوی چشمان کوهنوردان این زباله های به قعر یخچالها سپرده میشد، تازه این شرکت از کوهنوردان مبلغی برای حق اکولوژی از مشتریان دریافت میکند، بنده در حد وظیفه خود این موضوع را به مراجع محیط زیست جهانی اطلاع دادم و امیدوارم تدبیری برای این کار افتضاح که برای درآوردن پول، منطقه را به تباه کشاننده اند داشته باشند این تصاویر توسط اینجانب در تابستان امسال گرفته شده است لذا از کوهنوردان عزیز تقاضا داریم برای همکاری این موضوع، شرکت قزاقستانی را تحریم نموده و چنانکه قصد صعود از جبهه شمالی را داشته باشند با شرکت تیان شان کشور قرقیزستان هماهنگ شوند.
به جزء آشعال مواد غذایی و غیره هر سال یکعدد اجاق گاز به منطقه آورده و بعلت سنگینی آن و عدم پرداخت کرایه به هلیکوپتر به منطقه ترک می کنند.
تضاد فرهنگ دو کشور در جامعه کوهنوردی
چندی پیش جهت صعود قله آکونکاگوا در کشور آرژانتین بودم، که در ورودی پارک نایلون آشغال برای هر کوهنورد با درج شماره اختصاصی به آن کوهنورد تحویل داده میشود تا در حین ترکینگ و رسیدن به کمپ اصلی تمامی آشغال های خود را به این نایلون گذاشته و در برگشتی در ورودی پارک تحویل دهند و نایلون دومی را در کمپ اصلی با همان روش تحویل میدهند که مختص دستمال توالت استفاده شده در ارتفاع به داخل آن گذاشته شود و در کمپ اصلی به نماینده شرکت تحویل گردد، ضمنا در توالت های صحرایی در کمپ اصلی بشکه های مخصوص جا داده میشود و هفته ائی دو بار هلیکوپتر آنها را به پایین حمل می کنند.بازگشت به ليست