قله آکونکاگوا

قله آکونکاگوا
کلوچوسکوی

Klyuchevskoy 

قله آکونکاگوا

قله آکونکاگوا

قله آکونکاگوا

 دوّمین قلّه هفتگانه جهان
رشته کوه آند بلند ترین قلّه قارّه آمریکای جنوبی

  • MT. ACONCAGUA 6,962 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: A-C-025

کشوز: آرژانتین

مدت برنامه: 25 روز

درجه سختی: UIAA B 1

زمان ثبت نام: 90 روز قبل

زمان صعود: 15 آذر الی 15 بهمن

دعوتنامه جهت ویزا

راهنمای صعود

آغاز برنامه: بوئنوس آیرس

پایان برنامه: بوئنوس آیرس

حمل و نقل: اتوبوس/جیپ

هتل: 4 ستاره

بیمه حوادث

چادر: در طول برنامه

مجوز صعود

حکم صعود

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

پزشک: کمپ میانی/کمپ اصلی

باربر: قاطر تا کمپ اصلی و بالعکس

قله آکونکاگوا، قله آکونکاگوا ، قله آکونکاگوا ، قله آکونکاگوا ، قله آکونکاگوا، قله آکونکاگوا ، قله آکونکاگوا، قله آکونکاگوا

Short link: https://azarkouh.com/?p=8476

adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.