قله بلوخا

قله بلوخا Mt. Belukha

Russia-flag

قلّه شرقی بلوخا
( مرتفعترین قلّه کوههای آلتای ایالت سیبری، آلتایی کرائی)
آلپ روسیه سرزمین رویایی و شگفت انگیز

  • MOUNT BELUKHA 4,506 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: M-B-14

مدت برنامه: 14 روز

فصل برنامه: اوایل تیر الی 25 شهریور

زمان ثبت نام: 70 روز قبل

درجه سختی: C 3

خدمات ویزا

بیمه حوادث

راهنمای صعود

آغاز برنامه: بارنائول

پایان برنامه: بارنائول

محل اقامت: هتل/چادر

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

حمل و نقل: ماشین

مجوز پارک ملی

مجوز صعود

باربر: اسب

تجهیزات فنی عمومی

سونا: یک بار

چادر: در طول برنامه

قله بلوخا Mt. Belukha، قله بلوخا Mt. Belukha، قله بلوخا Mt. Belukha، قله بلوخا Mt. Belukha، قله بلوخا Mt. Belukha، قله بلوخا Mt. Belukha، قله بلوخا Mt. Belukha


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.