قله کازبک Mt. Kazbek
GEORGIA-flag

قلّه کازبک
یکی از قلل پر چالش از رشته کوه قفقاز

  • MOUNT KAZBEK 5,047 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: KZ-09

کشور: گرجستان

فصل صعود: تیر/مرداد/شهریور

مدت برنامه: 8 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

درجه سختی: A 2

سرپرست از ایران

آغاز برنامه: تفلیس

پایان برنامه: تفلیس

حمل و نقل: ماشین دربستی

بیمه حوادث

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

حمل و نقل: 4X4

هتل: 4 ستاره

خانه محلی

پناهگاه

قله کازبک Mt. Kazbek، قله کازبک Mt. Kazbek، قله کازبک Mt. Kazbek، قله کازبک Mt. Kazbek، کازبک Mt. Kazbek


adding a google map to a website

روز شمار برنامه

روز اول: صبح خیلی زود حرکت از تبریز بسوی مرز بازرگان عبور از مرز بسوی دوغوبیازیت سپس با ماشین دربستی ترانسفر به تفلیس بمسافت 460 کیلومتر شب در تفلیس
روز دوم: صبح زود بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کازبگی و شبمانی در هاستل
روز سوم: صبح بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کلیسا گرگتی و متعاقبا ترکینگ بسوی محوطه پناهگاه 3675 متر
روز چهارم: ساعت 3 صبح بعد از صرف صبحانه مختصر آغاز صعود به قله، بعد از گذشتن از شيبهای یخچالی جبهه جنوبی و شكافهای يخی در مسیر پلاتو در ارتفاع 4,500 متری سپس صعود را از شيب يخچال شمال غربی كوه به گردنه زير قله در ارتفاع 5,000 متری ادامه می دهیم متعاقبا يخچال زير قله را به شيب 35 درجه صعود و به قله 5,047 متري زيبای برفی كازبك ميرسيم این قسمت از مسیر در صورت نیاز طناب ثابت كار گذاري خواهد شد. مدت صعود 7 الی 8 ساعت و برگشت 4 ساعت خواهد بود شبمانی در پناهگاه یا چادر
روز پنجم: روز رزرو برای بدی هوا، روز هم هوایی
روز ششم: برگشت بسوی گرگتی و ترانسفر به کازبگی، متعاقبا سوار بر ماشین و ترانسفر به تفلیس شبمانی در هتل
روز هفتم: ترانسفر به ترمینال و برگشت از طریق ترکیه به مرز بازرگان و سپس به ایران
روز هشتم: صبح زود در ایران

روز شمار برنامه

روز اول: صبح خیلی زود حرکت از تبریز بسوی مرز بازرگان عبور از مرز بسوی دوغوبیازیت سپس با ماشین دربستی ترانسفر به تفلیس بمسافت 460 کیلومتر شب در تفلیس
روز دوم: صبح زود بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کازبگی و شبمانی در هاستل
روز سوم: صبح بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کلیسا گرگتی و متعاقبا ترکینگ بسوی محوطه پناهگاه 3675 متر
روز چهارم: ساعت 3 صبح بعد از صرف صبحانه مختصر آغاز صعود به قله، بعد از گذشتن از شيبهای یخچالی جبهه جنوبی و شكافهای يخی در مسیر پلاتو در ارتفاع 4,500 متری سپس صعود را از شيب يخچال شمال غربی كوه به گردنه زير قله در ارتفاع 5,000 متری ادامه می دهیم متعاقبا يخچال زير قله را به شيب 35 درجه صعود و به قله 5,047 متري زيبای برفی كازبك ميرسيم این قسمت از مسیر در صورت نیاز طناب ثابت كار گذاري خواهد شد. مدت صعود 7 الی 8 ساعت و برگشت 4 ساعت خواهد بود شبمانی در پناهگاه یا چادر
روز پنجم: روز رزرو برای بدی هوا، روز هم هوایی
روز ششم: برگشت بسوی گرگتی و ترانسفر به کازبگی، متعاقبا سوار بر ماشین و ترانسفر به تفلیس شبمانی در هتل
روز هفتم: ترانسفر به ترمینال و برگشت از طریق ترکیه به مرز بازرگان و سپس به ایران
روز هشتم: صبح زود در ایران

روز شمار برنامه

روز اول: صبح خیلی زود حرکت از تبریز بسوی مرز بازرگان عبور از مرز بسوی دوغوبیازیت سپس با ماشین دربستی ترانسفر به تفلیس بمسافت 460 کیلومتر شب در تفلیس
روز دوم: صبح زود بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کازبگی و شبمانی در هاستل
روز سوم: صبح بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کلیسا گرگتی و متعاقبا ترکینگ بسوی محوطه پناهگاه 3675 متر
روز چهارم: ساعت 3 صبح بعد از صرف صبحانه مختصر آغاز صعود به قله، بعد از گذشتن از شيبهای یخچالی جبهه جنوبی و شكافهای يخی در مسیر پلاتو در ارتفاع 4,500 متری سپس صعود را از شيب يخچال شمال غربی كوه به گردنه زير قله در ارتفاع 5,000 متری ادامه می دهیم متعاقبا يخچال زير قله را به شيب 35 درجه صعود و به قله 5,047 متري زيبای برفی كازبك ميرسيم این قسمت از مسیر در صورت نیاز طناب ثابت كار گذاري خواهد شد. مدت صعود 7 الی 8 ساعت و برگشت 4 ساعت خواهد بود شبمانی در پناهگاه یا چادر
روز پنجم: روز رزرو برای بدی هوا، روز هم هوایی
روز ششم: برگشت بسوی گرگتی و ترانسفر به کازبگی، متعاقبا سوار بر ماشین و ترانسفر به تفلیس شبمانی در هتل
روز هفتم: ترانسفر به ترمینال و برگشت از طریق ترکیه به مرز بازرگان و سپس به ایران
روز هشتم: صبح زود در ایران

روز شمار برنامه

روز اول: صبح خیلی زود حرکت از تبریز بسوی مرز بازرگان عبور از مرز بسوی دوغوبیازیت سپس با ماشین دربستی ترانسفر به تفلیس بمسافت 460 کیلومتر شب در تفلیس
روز دوم: صبح زود بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کازبگی و شبمانی در هاستل
روز سوم: صبح بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کلیسا گرگتی و متعاقبا ترکینگ بسوی محوطه پناهگاه 3675 متر
روز چهارم: ساعت 3 صبح بعد از صرف صبحانه مختصر آغاز صعود به قله، بعد از گذشتن از شيبهای یخچالی جبهه جنوبی و شكافهای يخی در مسیر پلاتو در ارتفاع 4,500 متری سپس صعود را از شيب يخچال شمال غربی كوه به گردنه زير قله در ارتفاع 5,000 متری ادامه می دهیم متعاقبا يخچال زير قله را به شيب 35 درجه صعود و به قله 5,047 متري زيبای برفی كازبك ميرسيم این قسمت از مسیر در صورت نیاز طناب ثابت كار گذاري خواهد شد. مدت صعود 7 الی 8 ساعت و برگشت 4 ساعت خواهد بود شبمانی در پناهگاه یا چادر
روز پنجم: روز رزرو برای بدی هوا، روز هم هوایی
روز ششم: برگشت بسوی گرگتی و ترانسفر به کازبگی، متعاقبا سوار بر ماشین و ترانسفر به تفلیس شبمانی در هتل
روز هفتم: ترانسفر به ترمینال و برگشت از طریق ترکیه به مرز بازرگان و سپس به ایران
روز هشتم: صبح زود در ایران

روز شمار برنامه

روز اول: صبح خیلی زود حرکت از تبریز بسوی مرز بازرگان عبور از مرز بسوی دوغوبیازیت سپس با ماشین دربستی ترانسفر به تفلیس بمسافت 460 کیلومتر شب در تفلیس
روز دوم: صبح زود بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کازبگی و شبمانی در هاستل
روز سوم: صبح بعد از صرف صبحانه ترانسفر به کلیسا گرگتی و متعاقبا ترکینگ بسوی محوطه پناهگاه 3675 متر
روز چهارم: ساعت 3 صبح بعد از صرف صبحانه مختصر آغاز صعود به قله، بعد از گذشتن از شيبهای یخچالی جبهه جنوبی و شكافهای يخی در مسیر پلاتو در ارتفاع 4,500 متری سپس صعود را از شيب يخچال شمال غربی كوه به گردنه زير قله در ارتفاع 5,000 متری ادامه می دهیم متعاقبا يخچال زير قله را به شيب 35 درجه صعود و به قله 5,047 متري زيبای برفی كازبك ميرسيم این قسمت از مسیر در صورت نیاز طناب ثابت كار گذاري خواهد شد. مدت صعود 7 الی 8 ساعت و برگشت 4 ساعت خواهد بود شبمانی در پناهگاه یا چادر
روز پنجم: روز رزرو برای بدی هوا، روز هم هوایی
روز ششم: برگشت بسوی گرگتی و ترانسفر به کازبگی، متعاقبا سوار بر ماشین و ترانسفر به تفلیس شبمانی در هتل
روز هفتم: ترانسفر به ترمینال و برگشت از طریق ترکیه به مرز بازرگان و سپس به ایران
روز هشتم: صبح زود در ایران

فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.