قلل هفتگانه

قلل هفتگانه

قلل هفتگانه

قلل هفتگانه

SEVEN SUMMITS

صعود هفت قله در هفت قاره جهان

قلل هفتگانه
Short link: https://azarkouh.com/?p=29828

قلل هفتگانه
قلل هفتگانه

قله اورست با ارتفاع 8,848 متر، اولین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آسیا
قله آکونکاگوا با ارتفاع 6,962 متر، دومین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آمریکای جنوبی
قله دنالی (مک اینلی) با ارتفاع 6,190 متر، سومین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آمریکای شمالی
قله کلیمانجارو با ارتفاع 5,895 متر، چهارمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آفریقا
قله البروس با ارتفاع 5,642 متر، پنجمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره اروپا
قله وینسون مسیف با ارتفاع 4,892 متر، ششمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آنتارتیکا (قطب جنوب)
قله کارستنز پیرامید (پونجاک چایا) با ارتفاع 4,884 متر، هفتمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره اقیانوسیه

قله اورست با ارتفاع 8,848 متر، اولین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آسیا
قله آکونکاگوا با ارتفاع 6,962 متر، دومین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آمریکای جنوبی
قله دنالی (مک اینلی) با ارتفاع 6,190 متر، سومین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آمریکای شمالی
قله کلیمانجارو با ارتفاع 5,895 متر، چهارمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آفریقا
قله البروس با ارتفاع 5,642 متر، پنجمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره اروپا
قله وینسون مسیف با ارتفاع 4,892 متر، ششمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آنتارتیکا (قطب جنوب)
قله کارستنز پیرامید (پونجاک چایا) با ارتفاع 4,884 متر، هفتمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره اقیانوسیه

فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.