گزارش زباله خانتنگری شمالی
Aragats

گزارش زباله خانتنگری شمالی

Rubbish scandal by Khan Tengri company Mr. Kazbek Valiev
on the base camp the north of Khan Tengri
سال 1394
برای اولّین بار عازم جبهه شمالی خانتنگری شدم و با سرویس خیلی ضعیف و چادرهای پوسیده و زیپ های پاره شده روبرو شدم سپس شاهد ریختن شدن زباله ها در کمپ اصلی و زباله هایی که کوهنوردان از کمپ های بالا بزحمت به کمپ اصلی حمل میکردند و تحویل شرکت میدادند شاهد بودیم که پرسنل کمپ، زباله ها را تحویل گرفته و در قعر شکافها پرت می کردند که این صحنه خیلی زننده ای بود که در جلوی چشمان کوهنوردان این زباله های به قعر یخچالها سپرده میشد، لازم به ذکر است که این شرکت از کوهنوردان مبلغی برای حق اکولوژی دریافت میکند، بنده در حد وظیفه خود این موضوع را به مراجع محیط زیست جهانی اطلاع دادم و امیدوارم برای این کار افتضاح که برای درآوردن پول، منطقه را به تباه کشاننده اند تدابیری داشته باشند این تصاویر توسط اینجانب در تابستان امسال گرفته شده است لذا از کوهنوردان عزیز تقاضا داریم برای همکاری با این وضعیت، شرکت قزاقستانی را تحریم نموده و چنانکه قصد صعود از جبهه شمالی را داشته باشند با شرکت آکسایی کشور قرقیزستان هماهنگ شوند
به جزء آشغال، مواد غذایی و غیره هر سال یکعدد اجاق گاز خانگی فردار به منطقه آورده و بعلت سنگینی آن و عدم پرداخت کرایه به هلیکوپتر به منطقه ترک می کنند
تضاد فرهنگ دو کشور در جامعه کوهنوردی
چندی پیش جهت صعود قلّه آکونکاگوا در کشور آرژانتین بودم، که در ورودی پارک نایلون آشغال برای هر کوهنورد با درج شماره اختصاصی (مجوز صعود) به آن کوهنورد تحویل داده میشود تا در حین ترکینگ و رسیدن به کمپ اصلی تمامی آشغال های خود را به این نایلون گذاشته و در برگشتنی در ورودی پارک تحویل دهند و نایلون دومی را در کمپ اصلی با همان روش تحویل میدهند که مختص دستمال توالت استفاده شده و آشغال مواد غذایی در ارتفاع به داخل آن گذاشته شود و در کمپ اصلی به نماینده شرکت تحویل گردد، ضمنا در توالت های صحرایی کمپ اصلی بشکه های مخصوص جا داده میشود و هفته ائی دو بار هلیکوپتر آنها را به پایین حمل می کنند
تهیه مسعود آقابالایی

گزارش زباله خانتنگری شمالی
گزارش زباله خانتنگری شمالی
گزارش زباله خانتنگری شمالی

Short link: https://azarkouh.com/?p=8651
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Verified by MonsterInsights