Mt. Klyuchevskoy climb
Mt. Klyuchevskoy climb

Mt. Klyuchevskoy climb

Mt. Klyuchevskoy climb

صعود قله کلیوچوسکوی
سفر به دورترین سرزمین جهان، کامچاتکا

Mt. Klyuchevskoy climb
Mt. Klyuchevskoy climb
کلیمانجارو

 

Kilimanjaro

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: KLU-019

کشور: روسیه

فصل صعود: تیر/مرداد

مدت برنامه: 19 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

درجه سختی: UIAA A 1

آغاز برنامه: پتروپالوسکی

پایان برنامه: پتروپالوسکی

هتل: 3 ستاره

راهنما

حمل و نقل: اتوبوس دربستی

حمل و نقل: 6X6

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

مجوز پارک ملی

آبگرم

چادر

سرویس بهداشتی

بیمه حوادث

Mt. Klyuchevskoy climb, Mt. Klyuchevskoy climb, Mt. Klyuchevskoy climb

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران با هواپیمایی ایرفلوت روسیه به مسکو و همانروز به پتروپالوسکی
روز دوّم: بعد از ظهر ورود به پتروپالوسکی و ضیافت شام و اقامت در هتل
روز سوّم: حرکت با ماشین دو و سه دیفرانسیل بطرف دهکده اسو بمسافت 540 کیلومتر بمدّت 9 ساعت صرف ناهار در رستوران محلی میلکوا و در بین راه دیدار از مناظر زیبای سر سبز و جنگلی کامچاتکا و آتشفشانهای باشکوه و دیدار از زندگی اهالی روسی در منطقه، شب اقامت در چادر در طبیعت زیبا
روز چهارم: حرکت بسوی کوه آپخونچیچ ارتفاع از سطح دریا 900 متر اقامت در چادر
روز پنجم و ششم و هفتم: کوهپیمایی و صعود تا گردنه 3,700 متری ما بین قلّه کامان و کلوچوسکایا و اقامت در چادر
روز هشتم: صعود قلّه آتشفشان کلوچوسکوی 4,750 متر بمدّت 8 الی 9 ساعت و برگشت به کمپ گردنه و اقامت در چادر
روز نهم: روز رزرو برای بدی هوا
روز دهم: کوهپیمایی تا دشت بانگدونویچ، انتهای یخچالها جایی که چهار قلّه آتشفشان قرار گرفته اند، کلوچوسکوی- کامن کریستوسکی- اوشکوسکی اقامت در چادر
روز یازدهم: کوهپیمایی تا دامنه کوه پلوتینا شب اقامت در چادر
روز دوازدهم: صعود قلّه آتشفشان بزیمیانی برگشت به کمپ اصلی 2,860 متر شب اقامت در چادر بمدّت 4 ساعت
روز سیزدهم: برگشت در طول مسیر یخچال بطرف رودخانه زیبای استودنیا بطول 10 کیلومتر و دیدار از حیات وحش و شب اقامت در چادر
روز چهاردهم: کوهپیمایی به طرف کوه کوپیتو بمسافت 14 کیلومتر بمدّت 7 ساعت در ارتفاعات توندرا و تماشای پانورامای زیبای مجموع آتشفشان زیبای تولبچیک و سپس با ماشینهای سه دیفرانسیل بطرف میلکوا و شب اقامت در هتل
روز پانزدهم: برگشت با اتوبوس به پتروپالوسکی اقامت در هتل سه ستاره
روز شانزدهم: استفاده از حمام و استخر آبگرم در مجتمع تفریحی پراتونکا شب اقامت در هتل
روز هفدهم: تور شهری و بعد از ظهر انتقال به فرودگاه پرواز به مسکو و اقامت در هتل
روز هیجدهم: گردش در مسکو اقامت در هتل
روز نوزدهم: انتقال به فرودگاه پرواز به ایران

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران با هواپیمایی ایرفلوت روسیه به مسکو و همانروز به پتروپالوسکی
روز دوّم: بعد از ظهر ورود به پتروپالوسکی و ضیافت شام و اقامت در هتل
روز سوّم: حرکت با ماشین دو و سه دیفرانسیل بطرف دهکده اسو بمسافت 540 کیلومتر بمدّت 9 ساعت صرف ناهار در رستوران محلی میلکوا و در بین راه دیدار از مناظر زیبای سر سبز و جنگلی کامچاتکا و آتشفشانهای باشکوه و دیدار از زندگی اهالی روسی در منطقه، شب اقامت در چادر در طبیعت زیبا
روز چهارم: حرکت بسوی کوه آپخونچیچ ارتفاع از سطح دریا 900 متر اقامت در چادر
روز پنجم و ششم و هفتم: کوهپیمایی و صعود تا گردنه 3,700 متری ما بین قلّه کامان و کلوچوسکایا و اقامت در چادر
روز هشتم: صعود قلّه آتشفشان کلوچوسکوی 4,750 متر بمدّت 8 الی 9 ساعت و برگشت به کمپ گردنه و اقامت در چادر
روز نهم: روز رزرو برای بدی هوا
روز دهم: کوهپیمایی تا دشت بانگدونویچ، انتهای یخچالها جایی که چهار قلّه آتشفشان قرار گرفته اند، کلوچوسکوی- کامن کریستوسکی- اوشکوسکی اقامت در چادر
روز یازدهم: کوهپیمایی تا دامنه کوه پلوتینا شب اقامت در چادر
روز دوازدهم: صعود قلّه آتشفشان بزیمیانی برگشت به کمپ اصلی 2,860 متر شب اقامت در چادر بمدّت 4 ساعت
روز سیزدهم: برگشت در طول مسیر یخچال بطرف رودخانه زیبای استودنیا بطول 10 کیلومتر و دیدار از حیات وحش و شب اقامت در چادر
روز چهاردهم: کوهپیمایی به طرف کوه کوپیتو بمسافت 14 کیلومتر بمدّت 7 ساعت در ارتفاعات توندرا و تماشای پانورامای زیبای مجموع آتشفشان زیبای تولبچیک و سپس با ماشینهای سه دیفرانسیل بطرف میلکوا و شب اقامت در هتل
روز پانزدهم: برگشت با اتوبوس به پتروپالوسکی اقامت در هتل سه ستاره
روز شانزدهم: استفاده از حمام و استخر آبگرم در مجتمع تفریحی پراتونکا شب اقامت در هتل
روز هفدهم: تور شهری و بعد از ظهر انتقال به فرودگاه پرواز به مسکو و اقامت در هتل
روز هیجدهم: گردش در مسکو اقامت در هتل
روز نوزدهم: انتقال به فرودگاه پرواز به ایران

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران با هواپیمایی ایرفلوت روسیه به مسکو و همانروز به پتروپالوسکی
روز دوّم: بعد از ظهر ورود به پتروپالوسکی و ضیافت شام و اقامت در هتل
روز سوّم: حرکت با ماشین دو و سه دیفرانسیل بطرف دهکده اسو بمسافت 540 کیلومتر بمدّت 9 ساعت صرف ناهار در رستوران محلی میلکوا و در بین راه دیدار از مناظر زیبای سر سبز و جنگلی کامچاتکا و آتشفشانهای باشکوه و دیدار از زندگی اهالی روسی در منطقه، شب اقامت در چادر در طبیعت زیبا
روز چهارم: حرکت بسوی کوه آپخونچیچ ارتفاع از سطح دریا 900 متر اقامت در چادر
روز پنجم و ششم و هفتم: کوهپیمایی و صعود تا گردنه 3,700 متری ما بین قلّه کامان و کلوچوسکایا و اقامت در چادر
روز هشتم: صعود قلّه آتشفشان کلوچوسکوی 4,750 متر بمدّت 8 الی 9 ساعت و برگشت به کمپ گردنه و اقامت در چادر
روز نهم: روز رزرو برای بدی هوا
روز دهم: کوهپیمایی تا دشت بانگدونویچ، انتهای یخچالها جایی که چهار قلّه آتشفشان قرار گرفته اند، کلوچوسکوی- کامن کریستوسکی- اوشکوسکی اقامت در چادر
روز یازدهم: کوهپیمایی تا دامنه کوه پلوتینا شب اقامت در چادر
روز دوازدهم: صعود قلّه آتشفشان بزیمیانی برگشت به کمپ اصلی 2,860 متر شب اقامت در چادر بمدّت 4 ساعت
روز سیزدهم: برگشت در طول مسیر یخچال بطرف رودخانه زیبای استودنیا بطول 10 کیلومتر و دیدار از حیات وحش و شب اقامت در چادر
روز چهاردهم: کوهپیمایی به طرف کوه کوپیتو بمسافت 14 کیلومتر بمدّت 7 ساعت در ارتفاعات توندرا و تماشای پانورامای زیبای مجموع آتشفشان زیبای تولبچیک و سپس با ماشینهای سه دیفرانسیل بطرف میلکوا و شب اقامت در هتل
روز پانزدهم: برگشت با اتوبوس به پتروپالوسکی اقامت در هتل سه ستاره
روز شانزدهم: استفاده از حمام و استخر آبگرم در مجتمع تفریحی پراتونکا شب اقامت در هتل
روز هفدهم: تور شهری و بعد از ظهر انتقال به فرودگاه پرواز به مسکو و اقامت در هتل
روز هیجدهم: گردش در مسکو اقامت در هتل
روز نوزدهم: انتقال به فرودگاه پرواز به ایران


adding a google map to a website
Currency Converter by OANDA
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Verified by MonsterInsights